« Page 2 / 3 »

龙芯注册 EM_LOONGARCH ELF Machine 代号:https://groups.google.com/forum/m/#!topic/generic-abi/yptTfI-QtBo

Submitted on 08 August 2020 17:13:00
By Yifan Chen

Linux 5.8发布,包含Xuerui的CPUCFG模拟支持,Jiaxun的龙芯7A中断以及PCI支持: https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=linux-58-features

Submitted on 08 August 2020 12:35:00
By Jiaxun Yang

Shiyou Yin 修复了FFmpeg在clang下编译的问题,现在已被上游合并: https://github.com/FFmpeg/FFmpeg/commit/44699db6db32e7077d6fc5a1cf0c81463ee5d791

Submitted on 30 July 2020 12:57:00
By Jiaxun Yang

Flashrom 已成功移植到龙芯(Loongson64)平台:https://tieba.baidu.com/p/6848918347

Submitted on 30 July 2020 11:11:00
By Yifan Chen

Loongnix Server 1.7.2007已发布,发行说明:http://www.loongnix.org/index.php/Release-notes

Submitted on 25 July 2020 13:55:00
By wcz

航天龙梦发布福珑 2.0微型终端,搭载3A4000+7A1000,是继Fuloong-2E,Fuloong-2F之后的第三代福珑产品: https://mp.weixin.qq.com/s/1oGCGEWpncwf7uumRtBrug

Submitted on 24 July 2020 18:31:00
By Jiaxun Yang

Jiaxun Yang的FFmpeg MSA/MMI动态探测patch set在Shiyou Yin的多轮review后被上游接收: https://github.com/FFmpeg/FFmpeg/commit/d57d6def733e6324d4ec7bcbf0ef4ef7ed5e551b

Submitted on 24 July 2020 12:18:00
By Jiaxun Yang

龙芯在3.10内核gfx-dev分支中,禁用了Radeon与amdgpu驱动的显存写合并功能。由于龙芯的写合并实现与AMD的GPU水土不服,启用此功能可能导致屏幕闪烁: http://cgit.loongnix.org/cgit/linux-3.10/commit/?h=gfx-dev&id=a7f4d4b12452ac167917cefc8ad26be532aec455

Submitted on 24 July 2020 08:44:00
By Jiaxun Yang

DPDK 成功移植到龙芯平台,网络数据转发性能最高可提升近5倍:https://mp.weixin.qq.com/s/mRhXb9FTcqswecapLwYQRw

Submitted on 23 July 2020 17:04:00
By Yifan Chen

龙芯开源了面向3A4000处理器的PMON源代码。commit: "Add LS3A4000+LS7A support" http://cgit.loongnix.org/cgit/pmon-loongson3/log/

Submitted on 23 July 2020 16:59:00
By Jiaxun Yang

« Page 2 / 3 »